Weclip
Euclideslaan 60
3584 BN Utrecht

Email: info@weclip.nl
Kintgenshaven 1
3512 GX Utrecht

 Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. De algemene voorwaarden vormen de basis waarop Weclip grafische dienstverlening verzorgt zoals aangegeven www.weclip.nlen in andere promotionele middelen.

2.2
Weclip behoudt het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen. De nieuwe algemene voorwaarden gaan van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.

2.3
Door gebruikmaking van onze service gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

2.4
Door het plaatsen van een order geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals ze hier zijn weergegeven.

2.5
Door het plaatsen van een order geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals ze hier zijn weergegeven.

2.6
De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Weclip worden aangeboden om een aankoop te doen of om een opdracht te plaatsen op Weclip juist zijn. Weclip houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd.

2.7
Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8
Weclip doet haar best om alle informatie op de website foutloos en accuraat weer te geven. Alle informatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Weclip zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1
Bij ontvangst van een offerte-aanvraag zal Weclip de complexiteit van de opdracht bepalen en een offerte op maat maken. Na akkoord op de offerte zal Weclip starten met haar service. Bij nieuwe klanten zal Weclip een betaling vooraf van het offerte bedrag verlangen.

3.2
De opdrachtgever biedt een of meerdere grafische bestanden aan via de website van Weclip rechtstreeks of via de aangeboden FTP toegang.

De bestanden worden verwerkt volgens de voorkeuren die de opdrachtgever heeft opgegeven. De bestanden vormen samen met deze instructies een opdracht. Weclip accepteert: .JPEG, .GIF, .PNG, .EPS, .BMP, .PSD of .TIFF formaat tot een maximum van 150Mb elk, via de website, of via de FTP-server (File Transfer Protocol)

3.3
Weclip zal de klant via het account systeem op de hoogte houden van de status van de opdracht. Indien de opdracht afgerond is krijgt de klant hiervan een persoonlijk bericht. De opdracht kan worden gedownload in het account van de klant, of worden gedownload via de aangewezen FTP locatie.

3.4
Weclip heeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.5
Een opdracht annuleren is niet meer mogelijk nadat de betaling is voldaan.

3.6
De bestanden zullen tot 14 dagen na de uploaden online blijven om te downloaden door de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgeven kan dit eenmalig verlengt worden met 7 dagen.

Artikel 4. Prijzen, betaling en levering

4.1
De prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

4.2
Indien er op rekening wordt geleverd dient er binnen 14 werkdagen betaald te worden zonder enig recht op korting, vergoeiding of opschorting.

4.3
Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting van 21%, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4
De vermelde levertijden zijn richttijden. Weclip kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Weclip is ook niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Weclip liggen.

4.5
Ook indien Weclip haar afspraken omtrent geadverteerde levertijden niet kan nakomen binnen een termijn van maximaal 48 uur extra is de klant verplicht de betaling aan Weclip te verrichten.

4.6
Er bestaat een maximum van 3 correctierondes ten behoeve van 1 opdracht. Indien er meer nodig zijn dan dient het als een nieuwe opdracht beschouwd te worden en zal ook als zodanig in rekening worden gebracht.Uitzondering is wanneer er sprake is van een wanprestatie van Weclip.

Artikel 5. Garantie en Aansprakelijkheid

5.1
De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Weclip worden aangeboden om een opdracht te plaatsen juist zijn. Weclip behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren.

5.2
Weclip geeft een garantie dat iedere grafische dienst die foutief wordt afgeleverd alsnog, overeenkomstig met de leveringsvoorwaarden, zal uitvoeren conform de in de opdracht gestelde eisen. Indien de service niet aan de eisen voldoet zal Weclip dat kosteloos opnieuw leveren. Weclip zal uitsluitend op deze wijze tegemoet komen naar de opdrachtgever.

5.3
Weclip streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de website ten alle tijde toegankelijk online blijft. Desondanks kan Weclip geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Weclip is niet aansprakelijk indien de website niet functioneert.

5.4
Weclip sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

5.5
Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan het bedrag betaald aan Weclip in relatie tot de opdracht. Er is hier geen uitzondering op mogelijk.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
De opdrachtgever verklaart dat de opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Weclip opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de bewerking, verwerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-) rechten van derden dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdracht gever vrijwaart Weclip volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

6.2
De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp en interfaces zijn eigendom van Weclip.

6.4
Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct zal Weclip automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden blijven de rechten in handen van Weclip.

Artikel 7. Veiligheid

7.1
De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van haar computersystemen, hardware, software en bestanden, of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virusvrij, worm vrij, Trojan vrij, of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij uploadt naar, of downloadt van de website.

7.2
Weclip zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website, of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Weclip dit niet garanderen en is dus niet aansprakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken.

7.3
Weclip gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Weclip verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

8.1
Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijke aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking zonder daar vooraf schriftelijk toestemming voor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie.

Artikel 9. Geschillen

Deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen/offertes van Weclip, alle overeenkomsten tussen Weclip en de opdrachtgever in verband met de diensten evenals alle verplichtingen die voortvloeien uit en op basis van dergelijke overeenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren.  Een schriftelijk kopie van deze algemene voorwaarden is altijd op te vragen via sales@weclip.nl